«رشت شهر خودم»؛ پاسخ سایه به انتخاب آرامگاه/ امشب تاسیان را بخوانید

«رشت شهر خودم»؛ پاسخ سایه به انتخاب آرامگاه/ امشب تاسیان را بخوانید

سفیر ایران در یونسکو گفت: مدتی پیش که سایه در بیمارستان بستری بود مودبانه نبود که صریحا از ایشان سوال کنیم که می خواهد در کجا آرام بگیرد، اما پزشک او با ظرافت بیت «ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست/ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست» را خواند و سایه گفت «رشت شهر خودم».