فضای سبزخواری در رشت! + تصاویر

فضای سبزخواری در رشت! + تصاویر

شهروندانی که در چند روز اخیر از سبزمیدان عبور کرده اند با پدیده ای روبرو شده اند که شاید بتوان از آن با عنوان «فضای سبزخواری» یاد کرد!