مردم از افزایش سریع قیمت‌ها در تنگنا قرار دارند

مردم از افزایش سریع قیمت‌ها در تنگنا قرار دارند

نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی نابه‌سامانی‌های اقتصادی و آشفته بازار ارز باشد گفت:‌ افزایش سریع قیمت‌ها و کمبود ارزاق عمومی فشارهای زیادی را به مردم تحمیل کرده است.